For kommune

Kildebo er beliggende i og tilknyttet til Faxe Kommune, og hører under "Center for Familie, Social & Beskæftigelse".
Vi samarbejder dog med mange forskellige kommuner på tværs af landet.
Kommuner der har en borger med erhvervet hjerneskade kan visitere vedkommende til en forundersøgelse, og et muligt ophold på Kildebo.


 

Forløb

Når borgeren har fået bevilget et rehabiliteringsophold, fremsendes et betalingstilsagn til Kildebo, så borgeren kan få visitereret en bolig. Det kræver dog, først at borgeren bevilges en forundersøgelse, hvilket koster svarende til døgntaksten.

Bevillingsbrev sendes til:

      Kildebo
      Præstøvej 86
      4640 Faxe

      Eller på mail: kildebo@faxekommune.dk

Der udarbejdes en konklusion senest den første hverdag efter forundersøgelsen. Senest efter 5 hverdage bliver der sendt en uddybende rapport til henvisende kommune.

Under opholdet på Kildebo afholdes netværksmøder hvor det tværfaglige team og kursisten evaluerer målsætningen og tilpasser rehabiliteringen for kursisten.

Der vil fire uger inden borgeren udskrives, blive afholdt et opfølgende møde på Kildebo. På dette møde vil der blive drøftet, hvilke fremtidige foranstaltninger, der vil være hensigtsmæssige, når borgeren udskrives. Til mødet inviteres borgeren, pårørende, det rehabiliterende team og sagsbehandlere fra kommunen.

Der bliver udsendt en tværfaglig slutvurdering tre dage inden borgeren udskrives. Slutvurderingen indeholder resultater af specifikke re-tests og forslag til videre forløb.

Forundersøgelse

For at borgeren kan visiteres til et ophold på Kildebo, skal borgeren gennemgå en
forundersøgelse, som udføres af et tværfagligt team.

Forundersøgelserne foregår oftest i tidsrummet kl. 10.00 ~ kl. 13.45.
Det anbefales, at borgeren har én, max. 2 pårørende med til forundersøgelsen.
Ved forundersøgelsen vil man møde en fysioterapeut, en ergoterapeut, et personale fra plejegruppen og/eller teamleder fra Kildebo.

Forundersøgelsen vil indebære en praktisk del sammen med fysioterapeuten.
Derfor anbefaler vi, at borgeren har noget praktisk træningstøj på, hvis dette haves.
I samarbejde med ergoterapeuten tilbereder borgeren et måltid, hvorefter dette spises sammen, hvis dette er muligt for den pågældende borger på givende tidspunkt.

Efter forundersøgelsen vil der blive udarbejdet en vurdering, som sendes til henvisende kommune.

Henvendelse

Henvendelse vedrørende visitation af borgere  til Kildebo skal ske via:

      Helle Koldorf, Teamleder      
      Tlf.nr. 51319889 
      Fax.nr.: 56206101
      e-mail: hneeb@faxekommune.dk

eller til:

      Sekretær
      Tlf.nr. 56206100
      Fax : 56206101
      e-mail: kildebo@faxekommune.dk

Ved henvendelse vedrørende visitation til Kildebo vil vi spørge ind til borgerens personlige data og sygdomsforløb - herunder anmoder vi om, at vi får tilsendt journalnotater mv. fra indlæggelsesforløbet. Dette kan sendes som sikker post til ovenstående e-mail eller per fax.

Henvendelse vedrørende kursister, som er indskrevet på Kildebo, skal ske på Kildebos tlf.nr. 56206114 eller administrationens tlf.nr. 56206100.

Priser

Døgntaksten for ophold på Kildebo er i år 2019 kr. 4.692,-, som opkræves hos henvisende kommune. Hertil har kursisten en egenbetaling svarende til ca. 2.500 DKK - 3.000 DKK. som dækker kost, tøjvask samt rengøring på tildelt bolig. Dette beløb reguleres efter gældende priser, samt antal dage kursisten ikke spiser på Kildebo, f.eks. i forbindelse med hjemmebesøg. 

Samlet pris for forundersøgelse og skriftlig tværfaglig konklusion er kr. 4.692,- i år 2019 og opkræves ligeledes hos henvisende kommune. Den skriftlige tværfaglig konklusion sendes til kommunen dagen efter forundersøgelsen.