Borgeren i centrum

"Indskrevne borgere på Kildebo bliver omtalt som kursister.Det skal signalere, at det både handler om at komme sig, at være på kur, men også, at man skal arbejde på, at tilegne sig nye færdigheder og ny viden."


I de seneste årtier er der på det sociale- og sundhedsfaglige område, således også på Kildebo, lagt større og større vægt på, at anvende teorier, modeller og metoder, som baseres på et helhedsorienteret menneskesyn. Dog skal diagnose, funktionstab og helbredstilstand stadig tillægges stor betydning for tilrettelæggelse af den individuelle intervention. Men altså ikke uden at disse ses i sammenhæng med den hverdag, kursisten kommer fra.


Dertil kommer betydningen af, hvad kursisten finder vigtigt og de værdier og normer, han eller hun lægger til grund for sit liv. En række forhold kan begrænse hjerneskadede personers evne til at forholde sig realistisk til sin situation. Derfor inddrages de pårørendes vurderinger i det omfang, det skønnes nødvendigt – dog på en måde som er så loyal over for kursistens ønsker og håb som muligt. Den indsats, der iværksættes, rettes ikke kun mod de umiddelbare problemstillinger – f.eks. smertelindring, styrketræning eller større selvstændighed ved morgentoilette – men har et langt bredere sigte, nemlig, at give kursisten størst mulig livskvalitet og selvstændighed i eget liv.

Der opereres idag med to overordnet definitioner af rehabilitering. Hverken disse eller andre definitioner af rehabilitering giver mulighed for, at afgrænse og bestemme indholdet af hvad hjerneskade rehabilitering er. Der bliver ikke angivet beskrivelser af hvilke indsatser, metoder og processer der indgår i rehabilitering. Definitionen præciserer dog et formål i henhold til at opnå og vedligeholde funktionsevne i bred forstand, og rehabilitering omfatter en række indsatser til at opnå uafhængighed og selvbestemmekse for den enkelte.


Definitioner af rehabilitering

Definition af rehabilitering i følge Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, Rehabiliteringsforum Danmark og Marselisborgcenteret: "Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og /eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og videns baseret indsats."

Definition af rehabilitering i følge Verdenshelbreds-organisation (oversat af sundhedsstyrelsen 2010): "Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse."